Walsartan w zapobieganiu nawrotowemu migotaniu przedsionków ad

Jednak w tych badaniach migotanie przedsionków oceniano jako pomocniczą zmienną18-24 lub był to główny punkt końcowy, ale badanie było zbyt małe, aby ostatecznie ustalić wpływ na częstość występowania lub nawrót migotania przedsionków.25-28 Opublikowane metaanalizie. analizy wyciągnęły przeciwne wnioski dotyczące działania inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron.29,30 Przeprowadziliśmy badanie Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell Infarto Miocardico-Atrial Fibrillation (GISSI-AF), aby ocenić, czy dodanie walsartanu ARB do ustalonych terapii może zmniejszyć częstość nawrotów migotania przedsionków u pacjentów z tą arytmią w wywiadzie. Metody
Projekt badania
Uzasadnienie i projekt tego badania zostały opisane wcześniej.31 Badanie GISSI-AF było prospektywnym, wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem. Został zaprojektowany i nadzorowany przez komitet sterujący (patrz dodatek) i zatwierdzony przez komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym. Finansowanie zapewnił Novartis, który nie miał żadnej roli w projektowaniu ani prowadzeniu procesu; gromadzenie, analiza lub interpretacja danych; lub pisanie raportu. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analizę.
Pacjenci
Pacjenci obu płci kwalifikowali się do włączenia do badania, jeśli mieli co najmniej 40 lat i mieli dwa lub więcej epizodów objawowego migotania przedsionków (udokumentowanego na elektrokardiogramie) w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub udanej kardiowersji (elektrycznej lub farmakologiczne) w przypadku migotania przedsionków w okresie od 14 dni do 48 godzin przed randomizacją. Wszyscy pacjenci musieli być w rytmie zatokowym przez co najmniej 2 dni przed randomizacją. Ponadto pacjenci musieli mieć przynajmniej jeden z następujących stanów: niewydolność serca lub udokumentowana historia dysfunkcji lewej komory (definiowana jako frakcja wyrzutowa mniejsza niż 40%); historia nadciśnienia tętniczego przez 6 miesięcy lub dłużej, z przerostem lewej komory lub bez niego; cukrzyca typu 2; historię udaru lub choroby tętnic obwodowych; historia choroby wieńcowej; lub migotanie przedsionków bez współistniejących chorób sercowo-naczyniowych, ale z rozszerzeniem lewej komory (definiowanym jako średnica lewego przedsionka 45 mm lub większa u mężczyzn lub 40 mm lub większa u kobiet).
Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli wymagali leczenia ARB dla innego wskazania; miał przeciwwskazania do ARB; niedawno (w ciągu ostatnich 6 tygodni) miał ostry zawał mięśnia sercowego, operację pomostowania wieńcowego lub przezskórną interwencję wieńcową; miał klinicznie istotną chorobę zastawkową; miał dysfunkcję tarczycy; lub zaplanowano ablację cewnika lub wszczepienie rozrusznika lub defibrylatora.
Wszyscy uczestnicy musieli być na stabilnym schemacie leczenia migotania przedsionków i wszelkich leżących u ich podstaw zaburzeniach sercowo-naczyniowych przez co najmniej miesiąc przed rejestracją. Pacjenci mogli kontynuować wszystkie uprzednio przepisane leczenie w tych schorzeniach (w tym inhibitory ACE, amiodaron i beta-blokery). Wszyscy kwalifikujący się pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed rejestracją.
Randomizacja i badania
Kwalifikujący się pacjenci byli losowo przydzielani do walsartanu lub pasującego placebo za pomocą skomputeryzowanego, telefonicznego systemu randomizacji, przy ukrytych zadaniach grupowych.
[podobne: siatka centylowa dla młodzieży, pecherz neurogenny, vacu activ przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: pecherz neurogenny siatka centylowa dla młodzieży vacu activ przeciwwskazania