Walsartan w zapobieganiu nawrotowemu migotaniu przedsionków ad 6

Około połowa całkowitej liczby pierwszych nawrotów migotania przedsionków była objawowa, bez znaczącej różnicy między obiema grupami w zakresie objawowego migotania przedsionków (24,0% w grupie walsartanu i 23,1% w grupie placebo, P = 0,77). Analizy podgrup
Rycina 2. Rycina 2. Wpływ leczenia walsartanem na ryzyko pierwszego nawrotu migotania przedsionków (AF) w wcześniej określonych podgrupach. Współczynniki zagrożenia są wskazywane przez stałe kwadraty, które są proporcjonalne do liczby osób w każdej grupie, a poziome linie oznaczają 95% przedziały ufności, obliczone przez model proporcjonalnego zagrożenia Cox, z wyjątkiem przypadku całej populacji , dla których pokazano 96% przedziały ufności. Sam AF odnosi się do migotania przedsionków bez współistniejących chorób sercowo-naczyniowych, ale z poszerzeniem lewej przedsionkowej. ACE oznacza enzym konwertujący angiotensynę, niewydolność serca HF i dysfunkcję lewej komory LVD.
Współczynniki zagrożenia dla pierwszego nawrotu migotania przedsionków były podobne we wszystkich wcześniej zdefiniowanych podgrupach pacjentów (ryc. 2). Nieznaczna tendencja do mniejszej częstości nawrotów migotania przedsionków była widoczna w grupie walsartanu wśród 114 pacjentów, u których wystąpiła niewydolność serca lub dysfunkcja lewej komory (współczynnik ryzyka, 0,81, 95% CI, 0,48 do 1,35, P = 0,41).
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Niekorzystne reakcje prowadzące do stałego zaprzestania badania leku. Badany lek został trwale przerwany u 107 (14,8%) pacjentów z grupy walsartanu i 76 (10,6%) z grupy placebo (p = 0,02). Spośród tych odstawień, 26 w grupie walsartanu i 12 w grupie placebo przypisano niepożądanym reakcjom na lek (Tabela 3). Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u dwóch pacjentów z grupy walsartanu (ciężkie niedociśnienie u jednego pacjenta i dysfunkcja nerek oraz hiperkaliemia w drugiej). Odsetek pacjentów, którzy mieli co najmniej jedno podwojenie poziomu kreatyniny w surowicy lub którzy mieli poziom kreatyniny w surowicy, który był wyższy niż 3,5 mg na decylitr (309,4 .mol na litr) podczas okresu obserwacji wynosił 0,7% w grupie walsartanu i 0,9% w grupie placebo (P = 0,77). Odsetek pacjentów, u których co najmniej jeden pomiar stężenia potasu w surowicy był wyższy niż 5,5 mmol na litr w okresie obserwacji wynosił 5,6% w grupie walsartanu i 2,4% w grupie placebo (p = 0,002).
Dyskusja
W badaniu GISSI-AF przetestowaliśmy działanie ARB, walsartanu, na nawrót migotania przedsionków u pacjentów z migotaniem przedsionków w wywiadzie związanym z chorobą sercowo-naczyniową, cukrzycą lub powiększeniem lewego przedsionka. U tych pacjentów dodanie walsartanu do ustalonych terapii migotania przedsionków i współistniejących chorób sercowo-naczyniowych nie zmniejszyło ryzyka pierwszego nawrotu ani wielokrotnych nawrotów migotania przedsionków. Wyniki te były spójne we wszystkich wstępnie zdefiniowanych podgrupach. Nasze odkrycia nie potwierdzają pierwotnej hipotezy o korzystnej roli blokerów układu renina-angiotensyna-aldosteron w zapobieganiu nawrotowemu migotaniu przedsionków.
Tylko cztery wcześniej opublikowane badania, w których uczestniczyło ogółem 665 pacjentów, szczegółowo oceniały rolę ARB w drugorzędowym zapobieganiu migotaniu przedsionków.25-28 Wyniki trzech z tych badań sugerują korzystny efekt; we wszystkich trzech badaniach amiodaron był podawany wszystkim pacjentom w ramach protokołu badania.25-27. Natomiast w podgrupie pacjentów leczonych amiodaronem w naszym badaniu, walsartan nie wywierał istotnego korzystnego działania.
Nasze badanie nie dotyczyło skuteczności środków, które blokują układ renina-angiotensyna-aldosteron w pierwotnej profilaktyce migotania przedsionków
[patrz też: psychiatra poznań, uniqa24, dyżury aptek czechowice ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice uniqa24