Równoważenie korzyści i ryzyka długodziałających beta-agonistów o przedłużonym działaniu – wpływ wartości

W grudniu 2008 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zwołał wspólne posiedzenie Komitetu Doradczego ds. Pediatrii, Komitetu Doradczego ds. Narkotyków płucnych oraz Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Leków i Zarządzania Ryzykiem (którego jestem członkiem) w celu dokonania przeglądu ryzyko i korzyści stosowania wziewnych długo działających beta-agonistów (LABA) w leczeniu astmy u dorosłych i dzieci. Członkowie Komitetu zostali poproszeni o zważenie wpływu na zdrowie publiczne rzeczywistych i poważnych, ale stosunkowo rzadkich przypadków ciężkich zaostrzeń astmy i śmierci związanej z astmą w odniesieniu do objawowych korzyści rozszerzenia oskrzeli i astmy. Przedmiotowe leki obejmowały pojedyncze produkty LABA (salmeterol lub Serevent [GlaxoSmithKline] i formoterol lub Foradil [Novartis]) oraz LABA dostępne w połączeniu z wziewnymi kortykosteroidami (fluticasone plus salmeterol, sprzedawane jako Advair [GlaxoSmithKline] i budesonid plus formoterol, sprzedawany pod nazwą Symbicort [AstraZeneca]). W grę wchodziła ciągła zgoda FDA na wskazanie astmy dla tych agentów. Dekady zanim jakakolwiek LABA dotarła na rynek, wziewny krótko działający beta-agonista izoproterenol wiązał się ze wzrostem liczby zgonów związanych z astmą. Chociaż mechanizm pozostaje niepewny, niektórzy postawili hipotezę, że beta-agoniści mogą zwiększać wrażliwość pacjentów na bodźce zwężające oskrzela lub maskować objawy pogorszenia astmy.
Kiedy salmeterol – pierwszy lek rozszerzający oskrzela LABA, który dotarł do rynku amerykańskiego – został zatwierdzony w 1994 r., FDA wiedziała, że badanie wykazało nie dość znaczący wzrost częstości zgonów związanych z atakiem astmy związanych z salmeterolem w porównaniu z krótkodziałającymi albuterol. Na prośbę FDA o przeprowadzenie badania monitorującego po wprowadzeniu leku na rynek, producent leku zainicjował Salmeterol Multicenter Asthma Research Trial (SMART) w 1996 r. Badanie zostało przedwcześnie zakończone w 2003 r. Z powodu niekorzystnych wyników u pacjentów rasy czarnej i trudności z rejestracją. Opublikowane wyniki pokazały jednak, że grupa salmeterolu miała istotne statystycznie względne ryzyko 4,37 dla drugorzędowego punktu końcowego zgonu związanego z astmą1. FDA odpowiedziała, wymagając czarnego ostrzeżenia na etykietach Serevent i Advair, aw lipcu 2005 r. Wyniki SMART i badania fazy 4 formoterolu przekonały Komitet Doradczy ds. Narkotyków Płuc i Alergii, że LABA nie powinny być stosowane jako monoterapia (bez jednoczesnego wziewnego kortykosteroidu) i że ostrzeżenia dotyczące czarnej skrzynki powinny zostać odpowiednio wzmocnione. Ale komisja jednogłośnie głosowała, że zarówno salmeterol, jak i formoterol powinny pozostać na rynku w leczeniu astmy. Wspólne posiedzenie w grudniu 2008 r. Odbyło się w odpowiedzi na zalecenie Komitetu Doradczego ds. Pediatrii na rok przed tym, kiedy przeprowadzono szerszą dyskusję w celu rozważenia korzyści płynących ze stosowania salmeterolu w kontekście zagrożeń dla pacjentów pediatrycznych.
Szacowane różnice w ryzyku zgonu związanego z astmą, intubacji lub hospitalizacji według zastosowanego leczenia (panel A) i grupy wiekowej (panel B). Dane pochodzą z Levenson.2 Przedruk za zgodą FDA. CI oznacza przedział ufności.
Przed spotkaniem specjalista ds. Bezpieczeństwa statystycznego FDA przeprowadził metaanalizę danych na temat pacjentów z 110 randomizowanych, równoległych, kontrolowanych badań dotyczących stosowania LABA w leczeniu astmy.2 FDA określiła kryteria włączenia do badań, postępowanie ad hoc z powodu astmy – zdarzenia powiązane, dane, które należy przedłożyć, oraz wymogi dotyczące zapewnienia jakości
[hasła pokrewne: mediconcept wrocław, szpital pyrzyce rejestracja, pecherz neurogenny ]

Powiązane tematy z artykułem: mediconcept wrocław pecherz neurogenny szpital pyrzyce rejestracja