Program do zapobiegania zakażeniom dróg moczowych związanym z cewnikiem podczas intensywnej terapii cd 5

Czas obliczono jako liczbę dni od końca okresu bazowego do końca czwartego kwartału okresu trwałości, a zgłaszane wskaźniki częstości występowania stanowią zmianę w trakcie interwencji. Wszystkie modele zostały dostosowane do następujących cech szpitalnych: wielkość (liczba łóżek), lokalizacja wiejska lub miejska oraz szpital dydaktyczny lub nieuczęszczający. Ponadto modele zostały dostosowane do statusu krytycznego dostępu (tj. Czy szpital spełnia określone wymagania dotyczące refundacji Medicare, w tym niewielka liczba łóżek szpitalnych [. 25] i krótka średnia długość pobytu) .19 Biorąc pod uwagę zmniejszenie liczby jednostek, które przesłały dane w trakcie projektu, przeprowadziliśmy analizę wrażliwości, aby sprawdzić, czy zmiany w stawkach UTI związanych z cewnikiem różniły się między jednostkami, które przesłały wszystkie oczekiwane dane, a tymi, które nie uzupełniły danych. W analizie wrażliwości zastosowano to samo podejście modelowe opisane powyżej dla analizy pierwotnej, z dodatkową zmienną wskaźnikową dla jednostek przekazujących wszystkie spodziewane dane.
Wszystkie testy statystyczne przeprowadzono na poziomie alfa 0,05. Dwustronne szacunki dotyczące efektu (współczynniki częstości występowania) i 95% przedziały ufności są zgłaszane dla wszystkich współczynników regresji. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania Stata / MP, wersja 13.1 (StataCorp).
Wyniki
Charakterystyka oddziałów szpitalnych
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka szpitala, w zależności od rodzaju jednostki. Łącznie 1202 jednostki pierwotnie zapisano do kohorty od do 4; jednakże 276 jednostek (23,0%) nie dostarczyło żadnych danych, nie dysponowało danymi na temat dostępnych cech szpitali, okazało się, że nie kwalifikują się one lub wycofały się z programu i dlatego zostały wyłączone z tej analizy. W porównaniu z jednostkami uwzględnionymi w analizie osoby wykluczone częściej pochodziły z małych, wiejskich lub niedojeżdżalnych szpitali (patrz tabele S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Prezentujemy dane z 926 jednostek w 603 szpitalach, zlokalizowanych w 32 stanach, Dystrykcie Kolumbii i Puerto Rico, które uczestniczyły w pierwszych czterech kohortach. Dane stanowią ponad 10% szpitali ostrej opieki w USA. Spośród uczestniczących jednostek, 59,7% nie było OIOM, a 40,3% stanowiły OIOM. Wybrane cechy szpitalne w zależności od rodzaju jednostki przedstawiono w Tabeli 2. Uczestniczące OIOM były bardziej prawdopodobne niż osoby nie będące OIOM, które zlokalizowane są w szpitalach klinicznych, ale rzadziej przebywały w szpitalach wiejskich lub o krytycznym dostępie. Dane dotyczące całkowitej liczby dni cewnika i dni pacjenta, a także nie dostosowanych cewników związanych z UTI i wykorzystania cewnika w okresie trwania projektu, podano w tabeli S2 w dodatkowym dodatku.
Zmiany w częstościach UTI związanych z cewnikiem i stosowaniu cewnika
Tabela 3. Tabela 3. Wartości zmiennych wieloczynnikowych – regresja zmian częstości występowania UTI związanych z cewnikiem, w zależności od rodzaju jednostki. We wszystkich uczestniczących jednostkach niedostosowane częstości występowania ZUM spowodowanych cewnikiem zmniejszyły się o 22,3%, z 2,82 zakażenia na 1000 cewników-dni na końcu linii podstawowej do 2,19 na 1000 dni-cewników pod koniec okresu trwałości
[patrz też: zakrzep odbytu, psychiatra poznań, poliklinika arciszewscy ]

Powiązane tematy z artykułem: poliklinika arciszewscy uniqa24 zakrzep odbytu