Korzystanie z elektronicznych rejestrów zdrowia w amerykańskich szpitalach czesc 4

Odkryliśmy duże różnice w realizacji kluczowych klinicznych funkcjonalności w amerykańskich szpitalach. Tylko 12% szpitali wprowadziło elektroniczne notatki lekarzy we wszystkich jednostkach klinicznych, a skomputeryzowane zapisy dotyczące dostaw leków opisano jako wdrożone we wszystkich jednostkach klinicznych w 17% szpitali (tabela 2). Natomiast ponad 75% szpitali zgłosiło przyjęcie elektronicznego laboratorium i systemów raportowania radiologicznego. Spora liczba szpitali zgłosiła, że wdrożyła kilka kluczowych funkcji w jednej lub kilku (ale nie we wszystkich) jednostkach, po rozpoczęciu takiej realizacji lub po zidentyfikowaniu zasobów do celów takiej realizacji. Funkcjonalności te obejmowały notatki lekarzy (wśród 44% szpitali) i skomputeryzowane zapisy zleceniodawców (38%). Adopcja rejestrów elektronicznych
Tabela 3. Tabela 3. Wymagania elektroniczne klasyfikacji szpitali jako całościowy lub podstawowy elektroniczny system dokumentacji. Obecność niektórych indywidualnych funkcjonalności uznano za niezbędną, aby system elektronicznych rejestrów został zdefiniowany przez nasz zespół ekspertów jako kompleksowy lub podstawowy (Tabela 3). Na podstawie tych definicji stwierdziliśmy, że 1,5% (95% przedział ufności [CI] od 1,1 do 2,0) w amerykańskich szpitalach posiadał kompleksowy system elektronicznych zapisów we wszystkich głównych jednostkach klinicznych i dodatkowe 7,6% (95% CI , 6,8 do 8,1) miał podstawowy system, który obejmował funkcjonalności dla notatek lekarzy i ocenę pielęgniarską w co najmniej jednej jednostce klinicznej. Po zdefiniowaniu bez wymogu notatek klinicznych, w 10,9% szpitali stwierdzono podstawowy system zapisów elektronicznych (95% CI, 9,7 do 12,0). Jeśli uwzględnimy szpitale federalne zarządzane przez Veterans Health Administration (VHA), odsetek szpitali z kompleksowymi systemami zapisów elektronicznych wzrośnie do 2,9% (95% CI, 2,3 do 3,5), odsetek z podstawowymi systemami, który uwzględnia notowania klinicystów do 7,9% (95% CI, 6,9 do 8,8), a proporcja z systemami podstawowymi, które nie obejmują banknotów klinicznych, wzrasta do 11,3% (95% CI, 10,2 do 12,5).
Tabela 4. Tabela 4. Zastosowanie kompleksowych i podstawowych systemów elektronicznych rejestrów według charakterystyki szpitala. Szpitale częściej informowałyby o posiadaniu elektronicznego systemu rejestracji, gdyby były większymi instytucjami, głównymi szpitalami klinicznymi, częścią większego systemu szpitalnego lub znajdowały się na obszarach miejskich i gdyby miały dedykowane jednostki opieki wieńcowej (Tabela 4); różnice te były niewielkie. Nie znaleźliśmy żadnego związku między statusem własności a poziomem przyjmowania elektronicznych kart zdrowia: rozpowszechnienie elektronicznych systemów rejestracji w szpitalach publicznych było podobne jak w prywatnych instytucjach. Nawet jeśli porównaliśmy zyski z organizacjami non-profit (publicznymi i prywatnymi), nie było znaczących różnic w ich przyjęciu. W analizach wielozmiennych każda z tych różnic uległa dalszemu zmniejszeniu i była mniej konsekwentnie znacząca (patrz Dodatek dodatkowy).
Bariery i ułatwienia w przyjmowaniu zapisów elektronicznych
Ryc. 1. Ryc. 1. Najważniejsze dostrzegalne przeszkody w przyjęciu elektronicznych zapisów zdrowotnych (EHRs) wśród szpitali z systemem elektronicznej rejestracji w porównaniu do szpitali bez systemów
[patrz też: dyżury aptek czechowice, pecherz neurogenny, vertimed ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice pecherz neurogenny vertimed