Kliniczne zarządzanie chorobą wirusową Ebola w Stanach Zjednoczonych i Europie cd..

Wszyscy pacjenci mieli biegunkę, której mediana trwała 6 dni, a szacowana mediana maksymalnej wydajności stolca wynosiła 3000 ml na 24 godziny (zakres od 100 do 10 000). W sumie 33% miało nieprawidłowości w nerkach, objawiające się skąpomoczem lub bezmoczem podczas hospitalizacji. Szesnastu pacjentów (59%) otrzymało kliniczną diagnozę zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej. Powikłania neurologiczne, takie jak encefalopatia lub zapalenie mózgu, zgłaszano u jednej trzeciej pacjentów. W sumie 9 pacjentów (33%) miało pewne dowody krwawienia (krwawienie z nosa, wybroczyny, melenę, krwawą biegunkę lub sączące się wokół miejsca z cewnikiem dożylnym) w chwili przyjęcia do szpitala w Stanach Zjednoczonych lub Europie, oraz 14 (52%). ) były wyciekające wokół miejsca dożylnego cewnika podczas hospitalizacji; jednak krwotok całkowity obserwowano tylko u 2 pacjentów (7%) w dowolnym momencie hospitalizacji. Wyniki laboratoryjne
Leukopenia była widoczna w pierwszym tygodniu choroby, a najniższa liczba białych krwinek wynosiła mediana 6 dni po wystąpieniu choroby i najwyższa liczba białych krwinek po medianie 13 dni po wystąpieniu choroby. Małopłytkowość odnotowano u prawie wszystkich pacjentów. (Dzienne wartości hematologiczne przedstawiono na rycinach S1-S5 Dodatkowego Dodatku.) Większość pacjentów miała podwyższony międzynarodowy współczynnik znormalizowany podczas hospitalizacji (mediana 1,49) (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Poziom aminotransferaz osiągnął najwyższą wartość w drugim tygodniu choroby; mediana maksymalnego poziomu aminotransferazy asparaginianowej była ponad trzykrotność mediany maksymalnego poziomu aminotransferazy alaninowej. Poziom bilirubiny był jednak tylko nieznacznie podwyższony u większości pacjentów. Poziomy kinazy kreatynowej były znacząco podwyższone u większości badanych pacjentów, przy medianie maksymalnego poziomu 1007,5 U na litr. Poziomy mleczanu w surowicy były podwyższone u większości badanych pacjentów, przy medianie maksymalnej wartości 2,8 mmol na litr. Pięciu pacjentów (19%) miało podwyższony poziom kreatyniny przy przyjęciu, a 11 pacjentów (41%) miało podwyższony poziom kreatyniny w dowolnym momencie hospitalizacji. Spośród tych, którzy przebadali, u większości pacjentów z EVD wystąpiły zaburzenia metaboliczne, które obejmowały hiponatremię, hipokaliemię, hipokalcemię i hipomagnezemię, a wszyscy pacjenci mieli hipoalbuminemię podczas hospitalizacji (Tabela 2).
Wspierająca opieka kliniczna
Wszyscy pacjenci otrzymywali doustne lub dożylne płyny zastępujące elektrolit w celu usunięcia nieprawidłowości metabolicznych. Wszyscy oprócz pacjenta otrzymywali dożylne płyny, a 15 pacjentów (56%) otrzymało całkowite żywienie pozajelitowe. W sumie 11 pacjentów (41%) miało wprowadzony obwodowo cewnik centralny, a 18 (67%) miało centralny cewnik żylny (tabela 1). Płyny podawano dożylnie 18 z 20 pacjentów poddanych medycznej ewakuacji przed ich przybyciem do Stanów Zjednoczonych lub Europy, zainicjowanych w Afryce Zachodniej lub zainicjowanych podczas lotu ewakuacyjnego. Leki przeciwwymiotne zostały podane większości pacjentów, ale niewiele otrzymywało leki przeciwbiegunkowe (Tabela Łącznie 22 pacjentów (81%) otrzymało empiryczne leczenie antybiotykowe z medianą 2 antybiotyków (zakres od 0 do 7), z których najczęstszym była cefalosporyna trzeciej generacji
[przypisy: szpital pyrzyce rejestracja, poliklinika arciszewscy, mediconcept wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: mediconcept wrocław poliklinika arciszewscy szpital pyrzyce rejestracja