Kliniczne zarządzanie chorobą wirusową Ebola w Stanach Zjednoczonych i Europie cd 8

Kilku pacjentów miało zdarzenia niepożądane, które podejrzewano o związek z podawaniem tych terapii. Jednakże korzyści kliniczne, jak również wszelkie szkody związane z tymi eksperymentalnymi metodami leczenia, nie mogą być niezależnie ocenione lub odróżnione od opieki wspomagającej podawanej z powodu ich niekontrolowanego podawania oraz ponieważ większość pacjentów otrzymywała wiele nakładających się terapii badawczych. Ponadto zauważono ostatnio, że proporcja ofiar śmiertelnych z biegiem czasu uległa zmniejszeniu w Afryce Zachodniej25; Nie wiadomo, czy może to być wynikiem poprawy opieki podtrzymującej, zaobserwowanego zmniejszenia poziomu RNA EBOV lub innych czynników. Kwestie te przemawiają przeciwko używaniu historycznych kontroli i podkreślają potrzebę dobrze zaprojektowanych kontrolowanych badań klinicznych, w tym prób w ustawieniach, które mogą zapewnić krytyczną opiekę. Nasze odkrycia mają kilka ograniczeń. Po pierwsze, liczba pacjentów z EVD leczonych w Stanach Zjednoczonych i Europie była bardzo niewielka w stosunku do liczby pacjentów w Afryce Zachodniej, a badanie było zbyt słabe, aby wykryć istotne różnice między przypadkami śmiertelnymi a nieszczęśliwymi. Po drugie, wszyscy pacjenci byli dorośli, większość nie była Afrykańczykami, a dane dotyczące opieki medycznej udzielanej pacjentom z ewakuacją medyczną podczas pobytu w Afryce Zachodniej były ograniczone. Nie wiadomo, czy skłonność do przypominania o objawach na początku choroby była większa u pacjentów z ewakuacją medyczną, którzy zgłaszali się do opieki medycznej nieco później niż pacjenci z importowanymi lub nabytymi przypadkami EVD. Po trzecie, laboratoria w uczestniczących stronach używały różnych testów RT-PCR do wykrywania RNA EBOV, a zatem wartości progowe cyklu i poziomy RNA EBOV nie były porównywalne. Kliniczne testy laboratoryjne nie były przeprowadzane systematycznie dla wszystkich pacjentów, a kliniczne diagnozy stanów, postępowanie kliniczne i decyzje dotyczące stosowania terapii badawczych nie były standaryzowane. Kryteria udzielenia absolutorium nie były jednolite we wszystkich ośrodkach klinicznych, a najbardziej wiarygodne wskazania do badania dotyczące rozładowania wśród osób, które przeżyły, pozostają niepewne26. Po czwarte, chociaż większość pacjentów z EVD leczonych w Europie lub Stanach Zjednoczonych otrzymało terapie eksperymentalne, korzyści kliniczne te niekontrolowane interwencje oprócz wspomagającego leczenia są nieznane. Wreszcie, biorąc pod uwagę retrospektywny charakter gromadzenia danych obserwacyjnych bez grupy porównawczej i biorąc pod uwagę wyżej wymienione ograniczenia, nasze odkrycia mogą nie zostać uogólnione na dorosłych lub pediatrycznych pacjentów z EVD w Afryce Zachodniej.
Chociaż śmiertelność z powodu EVD pozostaje wysoka, nasze wyniki wskazują, że ścisłe monitorowanie i agresywna opieka wspomagająca, w tym dożylne nawadnianie płynów, korekcja zaburzeń elektrolitowych, wsparcie żywieniowe i krytyczne postępowanie w opiece nad niewydolnością oddechową i nerek, mogą poprawić przeżywalność u pacjentów z EVD. Nasze odkrycia sugerują również, że należy podjąć wysiłki w celu poprawy opieki klinicznej nad pacjentami z EVD w warunkach ograniczonych zasobów, takich jak upewnienie się, że poziom elektrolitów w surowicy i stan hematologiczny mogą być ściśle monitorowane i dożylna resuscytacja płynów i nawodnienie, wymiana elektrolitów i można zapewnić bliską opiekę wspomagającą, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania zalecanego osobistego wyposażenia ochronnego i środków ostrożności związanych z kontrolą zakażenia.
[więcej w: poliklinika arciszewscy, siatka centylowa dla młodzieży, piąta kość śródstopia ]

Powiązane tematy z artykułem: piąta kość śródstopia poliklinika arciszewscy siatka centylowa dla młodzieży