Empagliflozyna, wyniki sercowo-naczyniowe i śmiertelność w cukrzycy typu 2 cd..

Niekorzystność pierwotnego wyniku została określona, jeśli górna granica dwustronnego przedziału ufności 95.02% była mniejsza niż 1,3. Analizy oparto na modelu proporcjonalnego hazardu Coxa, z grupą badaną, wiekiem, płcią, wyjściowym wskaźnikiem masy ciała, wyjściowym poziomem hemoglobiny glikowanej, wyjściowym eGFR i regionem geograficznym jako czynnikami. Szacunki funkcji skumulowanej częstości występowania zostały skorygowane o śmierć jako konkurencyjne ryzyko, 24 z wyjątkiem śmierci z dowolnej przyczyny, dla której przedstawiono szacunki Kaplana-Meiera. Ze względu na malejącą liczbę pacjentów zagrożonych, skumulowana częstość występowania została skrócona po 48 miesiącach. Obliczono liczbę pacjentów, którzy musieliby być leczeni, aby zapobiec jednej śmierci na podstawie rozkładu wykładniczego. Analizę pierwotną wykonaliśmy przy użyciu zmodyfikowanego podejścia do zamiaru leczenia pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Dane dla pacjentów, którzy nie mieli zdarzenia, zostały poddane cenzurze w ostatnim dniu, o którym wiedziano, że są wolne od wyniku. Wtórne analizy obejmowały porównania dawki 10 mg empagliflozyny w porównaniu z placebo i dawki 25 mg w porównaniu do placebo. Analizy wrażliwości opisano w części F Dodatku uzupełniającego. Przeanalizowaliśmy zmiany od poziomu wyjściowego na poziomie hemoglobiny glikowanej, masy ciała, obwodu talii, skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, tętna, cholesterolu LDL i HDL oraz kwasu moczowego, wykorzystując analizę powtarzanych pomiarów jako model mieszany. Analizy podgrup opisano w części F Dodatku uzupełniającego.
Wyniki
Badaj pacjentów
W sumie 7028 pacjentów poddano randomizacji od września 2010 r. Do kwietnia 2013 r. Spośród tych pacjentów 7020 było leczonych i włączonych do analizy pierwotnej (ryc. S1 w sekcji G w dodatku uzupełniającym). Przyczyny przedwczesnego przerwania są podane w tabeli S1 w sekcji H Dodatku uzupełniającego. Ogółem, 97,0% pacjentów ukończyło badanie, a 25,4% pacjentów przedwcześnie przerwało stosowanie badanego leku. Ostateczny status życiowy był dostępny dla 99,2% pacjentów.
Na początku badania cechy demograficzne i kliniczne były dobrze zrównoważone między grupą placebo i grupą empagliflozynową (tabela S2 w sekcji I w dodatkowym dodatku). Zgodnie z kryteriami włączenia ponad 99% pacjentów miało rozpoznaną chorobę sercowo-naczyniową, a pacjenci byli dobrze leczeni pod względem stosowania leczenia obniżającego stężenie lipidów i leków hipotensyjnych na początku badania. Mediana czasu leczenia wyniosła 2,6 roku, a mediana czasu obserwacji 3,1 roku; oba czasy trwania były podobne w połączonej grupie empagliflozyny i grupie placebo (tabela S3 w sekcji J dodatku uzupełniającego).
Wyniki sercowo-naczyniowe
Ryc. 1. Wyniki układu sercowo-naczyniowego i zgon z dowolnej przyczyny. Przedstawiono skumulowaną częstość występowania pierwotnego wyniku (zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakaźny zawał mięśnia sercowego lub udar niezakończony zgonem) (panel A), skumulowana częstość występowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych ( Panel B), szacunek Kaplana-Meiera dotyczący śmierci z dowolnej przyczyny (panel C) oraz skumulowana częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca (panel D) w połączonej grupie empagliflozyny i grupie placebo wśród pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badany lek
[przypisy: pecherz neurogenny, dyżury aptek czechowice, kał ołówkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice kał ołówkowy pecherz neurogenny