Empagliflozyna, wyniki sercowo-naczyniowe i śmiertelność w cukrzycy typu 2 cd 6

Analiza wrażliwości na zgon z jakiejkolwiek przyczyny, w której zakładano, że wszyscy pacjenci, którzy zginęli w wyniku obserwacji w grupie otrzymującej empagliflozynę, zmarli, a wszyscy pacjenci utraceni w celu obserwacji w grupie placebo żyli wykazali znaczącą korzyść z empagliflozyny w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka, 0,77, 95% CI, 0,65 do 0,93, P = 0,005). Kontrola glikemiczna
Ryc. 3. Ryc. 3. Poziom glikowanej hemoglobiny. Przedstawiono średnie (. SE) poziomy glikowanej hemoglobiny w trzech grupach badawczych, obliczone za pomocą analizy powtarzanych pomiarów jako mieszany model wszystkich danych dla pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedna dawka badanego leku i miała pomiar bazowy. Model obejmował wyjściową glikowaną hemoglobinę jako liniową zmienną towarzyszącą, z szacunkową wyjściową wartością filtracji kłębuszkowej, region geograficzny, wskaźnik masy ciała, w ostatnim tygodniu pacjent mógł mierzyć glikowaną hemoglobinę, grupę badaną, wizytę, wizytę zgodnie z interakcją z leczeniem, i wyjściowej hemoglobiny glikowanej zgodnie z interakcji wizyty jako stałych efektów.
Po 12 tygodniach, podczas których leczenie obniżające stężenie glukozy pozostało niezmienione, skorygowane średnie różnice w poziomie hemoglobiny glikowanej między pacjentami przyjmującymi empagliflozynę i przyjmującymi placebo wynosiły -0,54 punktów procentowych (95% CI, -0,58 do -0,49) w 10 mg grupy i -0,60 punktu procentowego (95% CI, -0,64 do -0,55) w grupie 25 mg (Figura 3). W 94. tygodniu skorygowane średnie różnice w poziomie hemoglobiny glikowanej między pacjentami otrzymującymi empagliflozynę i otrzymującymi placebo wynosiły -0,42 punktów procentowych (95% CI, -0,48 do -0,36) i -0,47 punktów procentowych (95% CI, -0,54 do -0,41), odpowiednio; w tygodniu 206 różnice wynosiły -0,24 punktu procentowego (95% CI, -0,40 do -0,08) i -0,36 punktu procentowego (95% CI, -0,51 do -0,20).
Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
W trakcie badania empagliflozyna w porównaniu z placebo wiązała się z niewielkim zmniejszeniem masy ciała, obwodu talii, poziomu kwasu moczowego oraz skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi bez wzrostu częstości akcji serca i niewielkiego wzrostu cholesterolu LDL i HDL. (Rys. S3 w sekcji P dodatku dodatkowego). Większy odsetek pacjentów w grupie placebo otrzymał dodatkowe leki obniżające stężenie glukozy (w tym sulfonylomocznik i insulinę), leki hipotensyjne (w tym leki moczopędne) i leki przeciwzakrzepowe podczas badania, bez różnic między grupami w zakresie przyjmowania leków obniżających stężenie lipidów ( Tabele S11 i S12 w sekcji Q dodatku dodatkowego).
Bezpieczeństwo i zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. U pacjentów, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane, ciężkie zdarzenia niepożądane i działania niepożądane prowadzące do przerwania stosowania badanego leku, odsetek ten był podobny w grupie otrzymującej empagliflozynę i grupie placebo (tabela 2). Infekcje narządów płciowych odnotowano u większego odsetka pacjentów w połączonej grupie empagliflozyny. Proporcje pacjentów z potwierdzonymi hipoglikemicznymi zdarzeniami niepożądanymi, ostrą niewydolnością nerek, cukrzycową kwasicą ketonową, zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi, złamaniami kości i zdarzeniami zgodnymi z ubytkiem objętości były podobne w dwóch grupach badawczych
[patrz też: mediconcept wrocław, medicor kościan, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: mediconcept wrocław medicor kościan uniqa24